ae86亚洲福利入口永久

ae86亚洲福利入口永久

今日生一,明生两三乃至十,若满三十六,药所不治。又方∶可服诸利丸下之,作走马汤亦佳。

 毒箭有三种∶岭南夷俚,用焦铜作箭镞。 又云∶咽干,口内燥而不渴,时时出浊唾腥臭,久久吐脓如粳米粥,难治。

按《九虫论》云∶蛲虫在人肠内,变化多端,发动亦能为癣,而癣内实有虫也。 又方∶白犬骨烧末以猪膏和敷之。

治概腰痛欲死方∶生葛根削之,嚼咽其汁,多多益佳。以痛处着甑目上,烧艾以熏之,又方∶好术,削之,以水煮令浓热的的尔,以渍痛处良。

 禁食生鱼猪肉辛菜。适寒温,取一升许,薄疮上。

其名有八,故云八痞,而方家不显的,其证状。张死人口令通,以暖汤徐徐灌口中,小举死人头身,令汤入肠,须臾即苏。

Leave a Reply