Girlt果团网No128虎牙主播肉肉39P

Girlt果团网No128虎牙主播肉肉39P

张洁古制大羌活汤治之,即甘草、川芎、防风、防己、苍术、白术、羌活、独活、细辛、生地、黄芩、黄连、知母也。 脉须疾数,以其极热蓄甚,而脉道不利及致脉沉细而欲绝。

大抵诸证,皆原于冷,故为痛者,骨痛也。血脉受阴毒邪,故面色青黑也。

若以随证验之,乃凡人之仙药也,何可缺欤。彭诉于道人,道人请视之,命买数品药,亲制以饵。

亦有一时冒寒而便为热病者,或感四时不正乖戾之气,或随气运兴衰变动,或内外诸邪所伤,或因他病变成,或因他人传染皆能成之,但以分门随证治之耳。 神昏胃热重阳狂,三黄三承白解汤。

 疮口莫等好,如不破可以灸破,待出血去毒瓦斯,再不发也。然亦须量人肥弱用,如孕妇小儿莫服。

此药有军姜、肉桂,足以为热血生血。外需麻桂,谓表热无汗宜麻黄汤,有汗宜桂枝汤。

Leave a Reply