VOL026伊莉娜写真套图52P伊莉娜糖果画报

VOL026伊莉娜写真套图52P伊莉娜糖果画报

此篇所论,是从六步流行之气机言之也。 [眉批]圣人以大道示人,欲人知明善复初,故曰知所先后,则近道矣。

因肾水虚而邪火上攻者,其人两耳仲痛,腰必胀,口多渴,心多烦,阳物易挺。故《易》曰:阖户为之坤,辟户为之乾。

 凡内伤之人,多有身热而却不疼,虽然内热,而口不渴。六客各有节令不同,须知。

按喘促一证,有外感风寒而致者,有太阳证误下而致者有胃火上攻而致者,有湿痰水饮闭塞而致者,有元气欲脱而致者。寒滞于内,故觉内冷。

取注《伤寒》者,亦只是照原文敷衍几句,并未道及《伤寒》宗旨,与万病不出《伤寒》宗旨,教后人何由得入仲景之门。但食乳之子,外感病多,饮食病少。

四大者,地、水、火、风也。如系外寒风冷,必有恶风畏寒,发热身痛,仍宜发散,如桂枝汤是也。

Leave a Reply