ak午夜福利电影在线观看

ak午夜福利电影在线观看

 而阳明之热,自内达外,有热无寒。寸为阳,阳主表,阳脉涩者,阳气不舒,表寒不解也。

与小柴胡和之,表证虽除,内尚不解。 此云和者,不燥干而渴,火化几于息矣。

然日晡潮热,期属阳明。急灸少阴,则脉可复而吐利可止也。

发热不恶寒,是阳明病。此云手足,是指指掌而言,四肢之阳犹在。

此为胃家实之正脉。 伤寒脉浮缓,手足自温者,系在太阴。

此本一方二法,以大便硬小便自利去桂也。言阳明病则身热汗出不恶寒反恶热矣。

Leave a Reply