Vol303女神黄乐然居家性感比基尼极致胴体诱惑25P黄乐然尤蜜荟

Vol303女神黄乐然居家性感比基尼极致胴体诱惑25P黄乐然尤蜜荟

 肺主气而心主血,故清痘之热毒,宜以连为君而芩为佐,清之热毒,宜以芩为君而连佐之。有谓羌活治一身尽痛,乃却乱反正之君主,防风治一身尽痛,乃卒伍卑贱之职,随所引而至。

 八正散肿车前子,瞿麦扁蓄山栀子;滑石木通炙大黄,阳水身热堪授与。 上气喘急最难医,呼吸参差势可悲;肺实热邪雍促甚,肺虚寒思怯之微。

百合色白气平,其形象肺,能助呼吸之开阖,故主邪气腹胀心痛,盖气行,则邪散而胀痛解矣,主利大小便者,气化则出也;主补中益气者,气之发原于中也。胃足阳明交鼻起,下循鼻外下入齿,还出挟口绕承浆,颐后大迎颊车里,耳前发际至额颅,支下人迎缺盆底,下膈入胃络脾宫,直者缺盆下乳内。

虽然,健人之脉病,病患之脉健,阳病得阴脉,阴病得阳脉,凡此皆反也。气虚者,补气,血虚者,补血,表虚者,固表∶里虚者,实里。

分布躯体,和调气血,贵之在头目耳鼻,贱之在跖臀阴篡。心之平脉浮大而散,肝之平脉弦细而长,肾之平脉沉濡而滑,肺之平脉短涩而浮,脾之平脉和缓而大。

元如曰∶六者,阴之终也,花多五瓣,如雪花、栀子花、玄精石,皆感阴气生成。以医道之要,悉在乎此也。

Leave a Reply